top of page
English Banne.jpg

英 語 老 師

認識生活中不同情景的常用單詞,以互動遊戲加深記憶。配合全新的拼音學習系統,讓孩子從小不怕英語。能讀、能聽、能寫、能講!

03 English bg.png

540個英文單詞及
自然拼音系統

  • 新增海量單詞及語句, 涵蓋生活各方面。

  • 新增系統性發音詞庫, 幫助孩子打好英語發音基礎。

  • 真人發聲, 孩子能ー起朗讀, 活學活用。

  • 示範字母正確寫法及初級數學概念。

  • 單詞問答遊戲加深學習記憶。

contents-words_TC.png

英文單詞

字母與數字

eng-icon1.png
G13-02-B.gif
G13-02-BOY.gif

英文單詞一

eng-icon2.png
G14-FOOD-04.gif
G14-SPORT-03.gif

英文單詞二

eng-icon3.png
G15-KITCHEN-05.gif
G15-transport-03.gif

發聲學習卡 - 食物篇

eng-icon6.png
W4-FOODNDRINK-01A.jpg
W4-FOODNDRINK-01B.jpg

發聲學習卡 - 大自然篇

eng-icon7.png
W5-NATURE-01A.jpg
W5-NATURE-01B.jpg

發聲學習卡 - 動物篇

eng-icon8.png
W6-ANIMALS-04A.jpg
W6-ANIMALS-04B.jpg

發聲學習卡 - 家居篇

eng-icon9.png
W7-MYHOME-04A.jpg
W7-MYHOME-04B.jpg

發聲學習卡 - 城市篇

eng-icon10.png
W8-THETOWN-01A.jpg
W8-THETOWN-01B.jpg

常見英文單詞

eng-icon11.png
W16-FLASHCARD6-262A.jpg
W16-FLASHCARD6-262B.jpg

單詞考考你一

eng-icon4.png
W17-CHALLENGE1-01-01Q.gif
W17-CHALLENGE1-01-01A.gif

單詞考考你二

eng-icon5.png
W18-CHALLENGE2-01-01Q.gif
W18-CHALLENGE2-01-01A.gif

英文自然拼音系統

拼音一覽

eng-icon12.png
W9-PHONICS_SOUNDS-27.jpg
W9-PHONICS_SOUNDS-33.jpg

拼音單詞

eng-icon13.png
W10-PLAYTIME-01.jpg
W10-PLAYTIME-02.jpg

拼音學習卡 /a/ - /i/

eng-icon14.png
W11-FLASHCARD1-01A.jpg
W11-FLASHCARD1-01B.jpg

拼音学习卡 /j/ - /r/

eng-icon15.png
W12-FLASHCARD2-55A.jpg
W12-FLASHCARD2-55B.jpg

拼音學習卡 /s/ - /z/

eng-icon16.png
W13-FLASHCARD3-111A.jpg
W13-FLASHCARD3-111B.jpg

拼音學習卡 /ai/ - /th/

eng-icon17.png
W14-FLASHCARD4-157A.jpg
W14-FLASHCARD4-157B.jpg

拼音學習卡 /ai/ - /th/

eng-icon18.png
W15-FLASHCARD5-205A.jpg
W15-FLASHCARD5-205B.jpg
bottom of page